DIE BLYDSKAP VAN DIE HERE IS JOU BESKUTTING!

Met die huidige onseker en baie vreemde lewe wat op ons afgekruip het soos `n verskuilde leeu, ervaar baie mense die angs van die oomblik. Geeneen van ons kan egter waag om `n ander te oordeel wat paniek of vrees ervaar nie. Ons moes almal sonder enige voortydige waarskuwings, haastige besluite neem. Baie van ons is ewe skielike sonder inkomste. Ons tipe werk is afhanklik van kommssie inkomste. Wat nou? Hoe oorleef ons vir die volgende paar maande tot alles weer normaliseer? Hoe gebeur so iets dan in ons moderne tyd? Vrae en harte wat bons van ontsteltenis is seker maar net `n paar van die emosies wat mense ervaar het of baie sekerlik nog steeds. Wie weet hoe lank nog? Angs en paniek oorweldig mense.

2Timoteus 1:7 Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.
2 Timothy 1:7 For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.

MAAR GOD! Hy is mos nie onverhoeds betrap nie! Hy het geweet die seisoen is voor die deur. Maar Hy het ook belowe dat Hy ons nooit begewe en nooit sal verlaat nie. Hy is mos nie `n mens dat Hy sou jok nie. Jesaja 55:9-10 sê vir ons soos die hemel hoër is as die aarde, so is Sy weë hoër as ons weë en Sy gedagtes as ons gedagtes. Soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter; so is die Here se woord wat Hy spreek, dit sal nie leeg na Hom terugkeer nie, maar dit doen wat Hom behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Hy Sy woord uitstuur. Dus staan Sy woord vas wat belowe om ons nooit te begewe en nooit te verlaat nie, ook nie nou in hierdie ontsaglike onseker tyd nie.

Oor en oor maan Hy ons om nie te vrees nie. Jesaja 43:1-5 “Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere—hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want Ek is die HERE, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland; Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.

Beslis gaan ons almal nou deur die water, deur riviere, vlamme en vuur, selfs doodskaduwees. Daar is geen twyfel rondom dit nie. Maar Sy woord is Sy woord en Hy sal ons nie beskaamd laat staan nie…ons moenie beangs wees nie. Van ons het onsekerheid oor inkomste in hierdie tyd, ander of hulle nog werk gaan hê, ander weer of hulle besighede die toets gaan oorleef en nog ander is bekommerd oor hulle ongeredde familie, vriende, kollegas en “prodigal sons”, kinders wat eens die Here gedien het en deur die druk van die lewe teruggeval het. Nogtans moet ons met erns bid en God vertrou in al hierdie dinge. Hoekom? Want Hy is `n waarmaker van Sy woord.

Openbaring 2:1-7 Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars: Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het; en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.
Vers 4: Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

Onwetend het die eise van hierdie “rat race” lewe ons so vasgevang dat baie van ons tog wel ons EERSTE LIEFDE verlaat het. Ons praat saam oor Hom, praat soms met Hom of van Hom, maar intimiteit en rustig wag op Hom en kommunikeer met Hom, het stil-stil minder geword. Binnekamer gesprekke en wag op die Here waar Hy kan wysheid gee en insig leer, waar Hy kan rus gee en antwoorde gee, waar Hy selfs waarskuwings kan gee…dit het minder en minder geword. Dis nie te laat om regstellings te maak nie. Ons kan nou tyd maak om aan Sy voete te sit, te hoor wat Hy sê en sommer net Sy teenwoordigheid geniet want dit is waarna Hy verlang. Vader-kind verhouding, waar die verhouding baie belangriker is as die godsdienstige aktiwiteite. Waar ons soos Jesus net doen wat die Vader ons sê om te doen en nie so opgeslurp word deur die verwagtinge van mense en aktiwiteite dat ons wandel met Hom skade lei.

As ons werklik in verhouding met ons Vader is, sal ons nie nodig hê om te vrees nie. In Openbaring 2:10-11 staan geskryf: “Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.”
Ek is oortuig daarvan dat die Here vir geen oomblik van ons verwag om in eie krag deur al die toetse en beproewinge van hierdie lewe te gaan nie. Ook nie nou tydens hierdie Corona Virus bedreiging nie! Hy stel ons instaat deur die inwonende Heilige Gees om elke toets te deurstaan. Elkeen dus wat werklik wedergebore is, wat gevul is met Sy Heilige Gees en verhouding met Hom het, sal die krag ontvang om as meer as oorwinnaar deur alles te gaan.

Efesiërs 6:12-18 “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.
13: Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.
14: Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,
15: en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.
16: Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.
17: En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—
18: terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges.

My gebed is dat elkeen van die lesers deur die engele van God omring sal word, dat julle “encamp” sal word deur die engele. Dat julle die viand sal oorwin deur die BLOED VAN JESUS en deur die Woord van julle getuienis. Skuil by Hom soos Psalm 91 vir ons sê. Dis ons enigste veilige vesting.

Seënwense

Elsabie van der Westhuizen
EWEST MEDIA & FILM PRODUCTIONS
Reg: 2015/308227/07
<mailto:ewest@webmail.co.za> ewest@webmail.co.za
<www.ewestmediafilm.cf/> www.ewestmediafilm.cf

Be the first to comment

Leave a Reply